Tjenester

Inspirerende coaching ™

Inspirerende Coaching™ er en av de mest spennende metoder som har kommet i løpet av de 20 siste årene. Metoden brukes til å utvikle menneskers verdier og holdninger, og til å få utført praktiske arbeidsoppgaver. Inspirerende Coaching™ er løsningsorientert. Derfor fokuserer vi ikke hva som har skjedd tidligere, men arbeider direkte med de løsninger som gir et konstruktivt bidrag til forbedringer.

Metoden er viktig for de som ønsker å bli bedre ledere. Den er et meget godt inspirasjonsverktøy som inkluderer medarbeidere i å finne løsninger, og til å ta beslutninger når det gjelder arbeidsoppgaver. Etter vår mening er metoden den som gir hurtigst resultater i personlig utvikling og stimulerer mennesker til høyere bevissthet om seg selv og egne muligheter.

I utgangspunktet kan den som blir coachet velge alle mulige temaer. Jobb, meningsfull fritid, familie, selvtillit, økonomi, livsglede og livskvalitet er noen eksempler.

Mental trening og PMV ™

Mental trening er i skuddet som aldri før. De som jobber med prestasjonsutvikling og prestasjonsutøvere er klar over at mental trening er absolutt en nødvendighet. Det handler om å få frem det beste i seg selv, og i andre.  Med økt kunnskap om mental trening kan alle nå sine mål raskere, tilegne seg nye ferdigheter og forsterke sine eksisterende ferdigheter. Vi tilbyr utdannelse, kurs og opplæring både individuelt og i grupper.

Utdannelsen retter seg mot idrettsutøvere, dansere, skuespillere, musikere og andre prestasjonsutøvere som vil utvikle seg fysisk, mentalt, ferdighetsmessig og følelsesmessig. Andre målgrupper er personlige trenere, trenere, andre trenere, ledere, coacher, veiledere, rådgivere og andre interesserte.

Veiledning og rådgivning

ProActive Consulting tilbyr både veiledning og rådgivning for bedrifter og offentlige institusjoner, ledere på ulike nivå, organisasjoner og privatpersoner.

Rådgivning og veiledning er to forskjellige ting, selv om de av og til kan gli over i hverandre. En rådgiver gir forslag til løsninger på problemer, mens en veileder stiller spørsmål til den som eier problemet.

Spørsmålene stilles på en slik måte at de skaper refleksjon og kan hjelpe den som eier problemet, til å finne mulige løsninger. I veiledningen er målet at den som blir veiledet, skal lære, endre atferd eller finne løsninger selv. Å få veiledning krever derfor at du selv er aktiv og engasjert.

Endringsprosesser

Nedbemanning er en smertefull prosess både for de som må slutte og for de gjenværende i bedriften. En godt planlagt nedbemanningsprosess er nødvendig for å opprettholde den daglige driften, forebygge økt sykefravær og verne om bedriftens omdømme.

ProActive Consulting hjelper dere som organisasjon og deres ledere til å gjøre endringsprosessen så god som overhode er mulig å lage de «vanskelige samtalene» mindre vanskelige. Møtet med den berørte er avgjørende for prosessens suksess. Vi vet ansatte som har hatt en god samtale mår bedre i etterkant og kommer seg raskere ut i jobb igjen. Dette er samtalen de aller fleste ledere gruer seg til og siden de ofte har liten erfaring med å gjennomføre dem, er risikoen for at den blir utført på en lite profesjonell måte.

Lederutvikling / lederstøtte / mentoring

ProActive Consulting hjelper deg til å bli en bedre leder, få en bedre bedriftskultur, bedre samhold på arbeidsplassen – få dine ansatte til å like seg og yte bedre. Jobb, meningsfull fritid, familie, selvtillit, økonomi, livsglede og livskvalitet er noen eksempler.

Fremtidens ledere har først og fremst fokus på, og bruker mesteparten av sin tid til, å lede. Deres ansvar skal være å inspirere, utvikle og å følge opp medarbeidere på veien til å oppnå bedriftens mål. Lederen skal bygge kreative samhandlingsteam, skape et trygt arbeidsmiljø og utvikle individets sosiale ferdigheter.

Fremtidens ledere vil være mye mer bevisst på å bruke bedriftens misjon, visjon og etikk som en viktig del av sitt lederskap til å forme den faglige og sosiale kompetansen bedriften trenger. Dette gir lojale, kreative, intuitive, verdibaserte og selvledende medarbeidere, hvor bedrift og individ får en gjensidig glede og nytte av hverandre.

Fremtidens ledere vil være inspirerende, coachende, forstå kraften i mental trening og å kommunisere følelser. De forstår at mennesker styres mer av følelser og holdninger, enn tanker og adferd. Fremtidens ledere er vi mennesker og har sin spisskompetanse på personlig følelsesmessig innsikt. Det er denne innsikten som gjør dem til fremtidens ledere.

Organisasjonsutvikling

ProActive Consulting utarbeider og skreddersyr prosesser hvor PAC støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner. Basen er den enkelte kundes situasjon og behov for kartlegging og utvikling. PAC er opptatt av å realisere økte prestasjoner og økt lønnsomhet.

I grensesnittet mellom enkeltmenneskets behov for mening, trygghet, vekst og utvikling og organisasjonens målsettinger og rammebetingelser opplever vi at kompetanse og erfaring bidrar til å finne de gode løsningene for arbeidsmiljøundersøkelser, stresskartlegging, kulturanalyse m.m.

En utviklingsprosess vil typisk inkludere kartlegging og analyse samt forslag til utviklingstiltak på ulike nivå i organisasjonen.

Fase 1: Relasjonsbygging
Læring og utvikling oppnår vi gjennom å åpne opp for nye opplevelser og å lytte til andre mennesker. For å kunne bistå oppdragsgiver på en god måte i utviklingsarbeidet må vi først møte representanter for organisasjonen og gjøre oss kjent med hvor de befinner seg og etablere tillit. I denne fase gjør vi oss kjent med kundeorganisasjon, dens ledere og medarbeidere. I parallell etablerer vi koordineringsfunksjoner og samarbeidsrutiner mellom Bjørnson og oppdragsgiver i forhold til kommende utviklingsarbeid.

Fase 2: Kartlegging og behovsavdekking
I de innledende møtene med oppdragsgiver ønsker vi å få en nærmere forståelse av hva kunden ønsker å oppnå. Vi kartlegger og identifiserer organisasjonens” her og nå” situasjon, identifiserer kundens ressurser, begrensninger, utviklingspotensial og målsettinger.

Hensikten med alle tilnærmingene er å avdekke både positive og negative forhold for å se hva vi kan forsterke og hva som må videreutvikles. Hvilke verktøy som benyttes i fasen avhenger av den utviklingsprosess enheten har vært gjennom, de kartlegginger som allerede er foretatt og hvor organisasjonen befinner seg.

Fase 3: Utarbeiding av utviklingstiltak
Kartlegging av” her og nå” situasjonen er viktig fordi den danner utgangspunkt for et langvarig samarbeid i forhold til utviklingsaktiviteter. Prinsippet for utviklingstiltak er at de skal bidra til oppfyllelse av oppdragsgivers kortsiktige og langsiktige målsettinger.

Fase 4: Implementering
PAC målsetting er å implementere tiltak med effekt. Vi er av den oppfatning at effekten bør måles ut fra reell endring i atferd hos ledere og medarbeidere. Vi er derfor opptatt av at de utviklingstiltak som besluttes implementert skal bidra til ønsket endring i adferd hos disse.

Underveis i implementeringsarbeid har vi gode erfaringer med å benytte coaching som virkemiddel i forhold til de lederne som skal ha ansvar for implementeringsprosessen. Bjørnson vil i samarbeid med lederen kunne kartlegge behov for oppfølging og følge opp i henhold til dette. Basert på ansvar og rolle i implementeringsarbeidet vil vi i samarbeid med lederne kunne, for eksempel, etablere personlige utviklingsplaner med konkrete mål knyttet til implementeringsaktivitetene samt behov for støtte under prosessen.

Fase 5: Evaluering og oppfølging
I tilknytning til implementeringsfasen vil vi være opptatt av å evaluere tiltakene som er iverksatt for å sikre at de gir de ønskede effekter. Evaluering vil skje med utgangspunkt i forhåndsdefinerte evalueringskriterier utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Underveis og i etterkant vil vi derfor foretrekke å evaluere effekten av de ulike utviklingstiltak og –program i samarbeid med kunde. Slik kan vi fortløpende justere våre leveranser og sikre gjennomgående høy kvalitet og høy måloppnåelse.

Teamutvikling

Ved teamutvikling er målsettingen å realisere teamets potensiale for videre vekst, utvikling og økte prestasjoner.

Teamutvikling er skreddersydd til den enkelte kundes spesifikke situasjon. I en innledende fase er vi opptatt av å kartlegge teamets formål, oppgaver, funksjoner, kompetanse, sammensetting og rammebetingelser. Basert på dette gjennomfører vi en teamanalyse hvor vi klargjør utviklingsbehov.

Grunnleggende i teamutvikling er å klargjøre målsetting, roller/ansvar, rutiner og relasjon. Dernest er det viktig å bruke tid til å trene på identifiserte utviklingstiltak. I hele fasen er vi opptatt av å skape motivasjon for endring. Dette gjøres ved å jobbe med å etablere team-medarbeiderskap og fokusere på lederens ansvar for å lede og utvikle teamet. Teamdeltakernes forskjellighet betraktes hele tiden som en kilde til videre vekst og utvikling.

En vellykket teamutvikling er karakterisert ved at alle deltakere føler seg trygge på å dele egne erfaringer, gi og ta imot tilbakemeldinger på atferd knyttet til egen rolle i organisasjonen, samt at de har et bevisst ønske om og vilje til å bidra til egen og andres utvikling. Våre konsulenter er psykologer og har god erfaring med å fasilitere gode gruppeprosesser der samspillet mellom individ og gruppe ivaretas.

Konflikthåndtering

Konflikt og uenighet er en naturlig del av arbeidslivet. Når man holder seg til saken kan uenighet være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner. Vi får ryddet opp i inngrodde vaner og finner nye måter å tenke på. Hvis en konflikt derimot trappes opp og ikke lenger handler om «saken» kan den bli skadelig. En slik konflikt tar unødvendig tid, energi og ressurser, og kan gi dårlig stemning på arbeidsplassen. Den blir en belastning for medarbeidere og ledere, og truer gode relasjoner og godt samarbeid.

Uenigheter og konflikter oppstår i alle bedrifter og organisasjoner. Det kan være tidkrevende, dyrt og slitsomt å ha konflikter gående over lang tid. Det er nyttig og effektivt, og noen ganger helt nødvendig, å benytte seg av ekstern eksperthjelp for å løse slike konflikter. PAC tilbyr sin hjelp på både gruppe og individuelt nivå.

Mind mapping – lær å lære

Du lærer notatteknikken ”mindmaps” (tankekart), hvor du kun noterer det viktigste, får bedre oversikt, får frem helheten, husker bedre og forstår mye bedre. Du lærer raskere og blir derfor også mer motivert. Notatteknikken er tidsbesparende, øker kreativiteten og effektiviteten. Den kan brukes i alle fag.

Du lærer ulike hurtiglesningsteknikker tilpasset tungt, middels og lettere lesestoff. Resultatet er at du bl.a. blir mer konsentrert og forstår lettere det du leser. Du vil øke din lesehastighet med 30-150%.

Du lærer å bruke et repetisjonssystem som gjør at du husker det du har lært for all fremtid. Du får oversikt i studiet og husker kunnskapen under eksamen.

Til sammen vil de teknikkene du lærer på kurset bidra til en helhetlig arbeidsmåte, som gir hurtigere innlæring og forståelse. Du reduserer studietiden med 30-50%. Teknikkene fungerer for alle!